June 11, 2022 - ÁLTAL Admin

Közösségi szolgáltatás

Tájékoztató Közösségi Szolgálatról

 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. § (4) pontja kimondja, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

 A közösségi szolgálat definíciója:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Nkt.)

 Fogadó szervezet lehet:

 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • oktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtár
 • közleltár
 • nyilvános magánlevéltár
 • közművelődési intézmény

 A közösségi szolgálat keretei között:

 • az egészségügyi,
 • a szociális és jótékonysági,
 • az oktatási,
 • a kulturális és közösségi,
 • a környezet- és természetvédelemi,
 • a katasztrófavédelmi,
 • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

 Kulturális intézményen belüli kulturális, közösségi tevékenységek:

 • kulturális rendezvények, programok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában közreműködés (pl.: Retro Majális, Zene-Bor-Garabó, Főtéri Sokadalom-Majsa Napok)
 • hagyományőrző tevékenységekben részvétel
 • kézműves programok előkészítése, közreműködés a lebonyolításában
 • kiállítások előkészítésében és lebonyolításában részvétel
 • közönségszolgálat, információ szolgáltatás, látogatók fogadása, tájékoztatása, kommunikációs anyagok terjesztése
 • játékos foglalkozásokban részvétel, a játékok előkészítése és lebonyolítása
 • közreműködés hétvégi programok, nyári táborok során
 • technikai eszközök kezelésében segítségnyújtás a látogatóknak

 

 

 A közösségi szolgálat dokumentálása:

 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet
 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.