Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel:
A gondolkodtató történetek felkeltik a gyermekekben a tanulás iránti érdeklődést, az elbeszélés eszközeivel aktív részvételre motiválnak. A foglalkozások alkalmával az emlékezet, az érzelem és a képzelet szorosan összekapcsolódik bennük, mert ha egy történet érdekes, a gyerekek érzelmileg azonosulnak vele. Ha érzelmileg hatással van rá a történet menete, akkor megtalálja az utat a mélyebb tartalmakhoz, a benne rejlő gondolkodási lehetőségekhez.
A foglalkozások menete:
1. A történet megismerése közben reagálásra késztetjük őket
2. A történetet felidézzük
3. A témából eredő kérdéseket megbeszéljük
4. Értelmezzük a hallottakat
5. A történetet feldolgozzuk a vizuális készségek segítségével
Háromféle célt valósítunk meg a foglalkozásokkal:
1. anyanyelvi készség fejlesztése
2. gondolkodás, kérdésfeltevés, képzelet és szóbeli érvelés fejlesztése
3. segítség a gyerekeknek, hogy bízzanak saját gondolkodási képességeikben, megerősíteni azokat a viselkedésformákat, amelyekben egymás megértése és az egymásról való gondoskodás nyilvánul meg.

“Helytörténeti” szakkör
Feladat: A tanulás nem formális alkalmainak kihasználásával, a gyermekek számára olyan foglalkozásokat szervezünk és vezetünk, melynek célja a város újratelepülésétől napjainkig tartó történetének és kulturális életének megismerése, a kulturális élet hagyományainak feltárása, riportok készítése olyan lakosokkal, akik tagjai voltak művészeti és önképző köröknek. További feladat, hogy a fiatalok készítsenek a városról ismertetőket, amelyben ide látogató idegeneknek bemutatják a várost és kistérségét.

“Szóban és írásban” szakkör
Feladat: A gyermek számára a játék elsősorban felkészülés az életre. A játék során a kisgyermek eljátssza, végigpróbálja mindazokat az élethelyzeteket, amelyeket a felnőttől lát. Úgy tesz mintha! Ez ad lehetőséget arra, hogy játékon keresztül segítsük az életre nevelődésüket. Kommunikációval, helyzetgyakorlatokkal segíti a szakkör a gyermekeket a felzárkózásban.

“Tanulásmódszertan” szakkör
Feladata: Olvasási gyakorlatokkal, a figyelem irányításának és összpontosításának képességét fejlesztve, ritmikus szövegmondással, memoriterekkel, gondolkodás, találékonyság fejlesztésével, valamint önvizsgálati gyakorlatokkal megváltoztatjuk a tanuláshoz való hozzáállását a résztvevőknek.
Cél: kialakítani mindenkiben a saját tanulási módszereit, mivel jó tanulási módszerekkel bárki megkönnyítheti önmaga számára a további előrehaladását

Tréningek: 2009. októbert- 2010. január hónapokban 10 alkalom 1-1 óra

“Egymás között” tréning
Feladata, célja: A nem formális tanulás eszközeivel megtanítjuk a gyerekeket humánusan és sikeresen érintkezni a környezetükben lévő élőlényekkel. Megismertetni az illemszabályokkal olyan szinten, hogy azt alkalmazni tudják a mindennapi élethelyzetekben. Képesek legyenek saját maguk viselkedésének, magatartásának értékelésére. Ismerjék az étkezés, az otthoni viselkedés, a jó megjelenés, a vásárlás közbeni viselkedés, telefonálás, ajándékozás illemszabályait játékosan, gyakorolva.

“Életvezetési” tréning
Feladata: a foglalkozások alkalmával segítjük a gyerekeket abban, hogy megismerjék önmagukat, megtanulják a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait, megbizonyosodjanak az egészséges, biztonságos élet értékeiről, gyakorlatot szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében, felfedezzék önmaguk megvédésének lehetőségeit. Mindezt tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőségekkel, hatékony kommunikáció és kifejezőkészség fejlesztésével, az érzelmek feldolgozásával, feszültségkezeléssel kívánjuk elérni.

“Feszültségoldó” tréning
Feladat: A nem formális oktatás eszközeit használva csoportos foglakozások keretében a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával segítjük a hétköznapi problémák, iskolai gondok megoldásában a gyerekeket, illetve a felmerült feszültségek levezetésére tanítjuk meg a résztvevőket. Oldott, kellemes hangulatot biztosítva tesszük lehetővé, hogy jól érezzék magukat a foglalkozások alatt a csoport tagjai.

Valamennyi szakkör és tréning során nagyon fontos feladatunknak tekintjük az alábbiakat:
Kiemelt fejlesztési feladatok:
● énkép, önismeret
● környezettudatosságra nevelés
● testi és lelki egészség
● felkészülés a társadalmi életre

Fejlesztési területek:
● kritikus gondolkodás
● kreativitás
● kezdeményezőképesség
● problémamegoldás
● kockázatértékelés
● döntéshozatal
● érzelmek kezelése

Kiemelt figyelmet kell fordítani:
● a kommunikációs képességek fejlesztésére

Minden érdeklődőt várunk. Szakköreink és tréningjeink elsősorban a hátrányos helyzetű (egyszülős családban élők, három vagy többgyermekes családban élők, intézményekben élők) gyermekek számára ingyenesen vehetők igénybe.
Jelentkezni lehet: Művelődési Központ, Kiskunmajsa, Fehérné Dunai-Kovács Erikánál, érdeklődni lehet a 77/481-150-es telefonon.